LSD Visual Sign Language Dictionary
Sign in:   Password:   Login Shift + Enter
   
Sign Up   Forgot  
Facebook  
 
|
|
English
 

Contact Us Other Links  
  • Latest News
  • About Us
  • Know About Sign Language
  • Know Pinyin
  • Know Deaf Cultur
  • Assessment Test
  • FAQ
  • About LSD
Hand...
 &
Categ...
  &
Grade...
 &
Subjects...
 &
Stroke...
Reset
A-Z...
 &
PinYin...
 &
Search Shift+Enter

Chinese
Bank of China (Hong Kong) Limited  中國銀行

Chinese
 
中國銀行
收藏 Share to Facebook
English
 
Bank of China (Hong Kong) Limited
Print this page Font Size: Default Font Size: Medium Font Size: Larger
   
Cantonese pronunciation
:
dz u ŋ 1    gw ɔ k 8    ŋ ɐ n 4    h ɔ ŋ 4   
Putonghua pronunciation
:
zhōng guó yín háng
English pronunciation
:
bæŋk əv ˈtʃaɪ.nə hɒŋ kɒŋ ˈlɪm.ɪ.tɪd
Grades
:
Secondary 1 Secondary 2 Secondary 3 Secondary 4 Secondary 5 Secondary 6 
Alphabet
:More Video